ครม. และ ศบศ. กลับมาเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง

ครม. และ ศบศ. กลับมาเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง

ภาดล วรรณรัตน์  | Sep 16, 2020 04:09

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของ ครม. วานนี้ถือว่าดีกว่าทเี่ราคาด โดยเฉพาะ การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้ข้อสรุปค่อนข้างเร็ว ซึ่งจะช่วยหนุน Sentiment กลุ่มท่องเที่ยว การแพทย์ และนิคมอุตสาหกรรม ที่ยัง Underperform ตลาดให้ กลับมาคึกคักอีกครั้ง

ส่วนความคาดหวังถัดไป แนะนำให้ติดตามประชุม ศบศ. วันนี้คาดว่าจะมีการออก มาตรช่วยค่าครองชีพ และกระตุ้นสินค้าคงทนผ่านอสังหาริมทรัพย์และยานยนต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีความเสี่ยงด้านปัจจัยการเมืองในประเทศรออยู่เราจึงมีมุมมองเป็นกลางต่อ SET INDEX โดยมีหุ้นเด่นของกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์คือ MINT, CENTEL, SHR, AOT (BK:AOT), MAJOR, BDMS, BCH, SPA, AMATA, WHA, TPIPP, NOBLE, ANAN, SAT, AH

ที่ประชุม ครม. วานนี้เน้นกระตุ้นการท่องเที่ยว และเริ่มเปิดรับต่างชาติ

ที่ประชุม ครม. วานนี้มีการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าทเี่ราคาด โดยมีประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อ SET INDEX ดังนี้

(1) อนุมัติในหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) โดยให้วีซ่าคราวละ 90 วัน (ต่อได้อีก 2 ครั้ง) แต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องกักตัวในโรงแรม 14 วัน โดยให้มผีลตั้งแต่วันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศไปจนถึง ก.ย. 64 แต่จะเป็นพื้นที่เปืดส่วนใดบ้างต้องรอผลสรุปจากกระทรวงมหาดไทย

(2) มีแนวคิดให้เพิ่ม วันหยุดยาว 4 วัน (คร่อมเสาร์-อาทิตย์) เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยคาดว่าจะเป็นช่วงต้นเดือน พ.ย. 63

(3) เห็นชอบให้ใช้งบรายจ่ายปี 2563 ไปพลางก่อน เพื่อรองรับงบประมาณปี 2564 ที่จะล่าช้าราว 3-4 สัปดาห์

(4) ตั้งงบกลาง 5,082 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 60 จังหวัด

(5) ปรับปรุงร่างพรบ. จราจรทางบกขยายอายุรถแท็กซี่ออกไปจาก 9 ปี เป็น 12 ปี

(6) จ้างที่ปรึกษาพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคใต้โดยการเชื่่อมทะเล 2 ฝั่ง

ศบศ. ประชุมพรุ่งนี้ติดตามมาตรการกระตุ้นใช้จ่าย และอสังหาฯ+รถยนต์

วันนี้ศบศ. จะมีการประชุมครั้งที่ 3 เพื่อติดตาม (1) ความคืบหน้าในมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งไม่เกินรายละ 3,000 บาท (2) มาตรการกระตุ้นตลาดที่อยู่ อาศัยและรถยนตเ์พิ่มเติม (3) มาตรการกระตุ้นการลงทุนทางตรงจากต่างชาติ

ยังเหลือช่องว่างให้ศบศ. กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม แต่ต้องแลกมาด้วยการกู้เงิน

ด้วยงบประมาณตาม พ.ร.ก. เงินกู้1 ล้านล้านบาท ที่ยังเหลือให้สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ ถึง 3.1 แสนล้านบาท (ครม. อนุมัติเฟสแรก 9.24 หมื่นล้านบาท) โดยคาดว่าสภาพัฒน์จะนำเสนอโครงการรวม 3-4 หมื่นล้านบาทเข้า ครม. ในสัปดาห์หน้า ทำให้ศบศ. ยังเหลือ ช่องว่างในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกพอควร แต่เพราะการใช้เงินหลังจากนี้ ต้องแลกมาด้วยการกู้ซึ่งจะทำให้ดอกเบีย้ในตลาดเงนิปรับตัวสูงขึ้นและอาจต้องคำนึงถึงการใช้งบกลางในช่วงที่งบประมาณปี2564 ยังไม่มีผลบังคับใช้

เราจึงคาดว่ามาตรการในช่วง 1-2 เดือนหลังจากนี้จะเป็นลักษณะการลดภาษีหรือลด ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม หรือหนุนการลงทุนในรูปแบบ PPP เพื่อ กระตุ้นการใช้จ่ายและลงทุน โดยที่รัฐไม่ต้องอัดฉีดเงนิเข้าสู่ระบบในทันทีซึ่งการกระตุ้นสินค้าคงทน โดยการดึงเงินออกจากกระเป๋าคนรวยมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ผ่านอุตสาหกรรมอสังหาฯและยานยนต์ถือว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น

กลุ่มท่องเที่ยว การแพทย์อสังหาริมทรัพย์ยานยนต์ที่ Underperform จะฟื้นตัว

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงนยี้ังทำได้เพียงพยุง SET INDEX ไม่ให้ทรุดตัวลงแรง เพราะความเสี่ยงที่รอข้างหน้า คือปัจจัยการเมืองในประเทศ โดยหลังผ่านพ้นการชุมนุม ใหญ่ 19 ก.ย. 63 ยังต้องตามว่าจะยืดเยื้อหรือมีเหตุรุนแรงตามมาหรือไม่

เราจึงยังคงมุมมองเป็นกลางต่อ SET INDEX ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้อานิสงสเ์ชิงบวกยังเป็นท่องเที่ยว MINT, CENTEL, SHR, AOT, MAJOR, SPA กลุ่มการแพทย์ BDMS, BCH ที่จะได้ประโยชนจ์ากการเปิดรับรักษาผู้ป่วยต่างชาติกลุ่มนิคม AMATA, WHA ที่นักธุรกิจสามารถเข้ามาทำธุรกรรมได้ง่ายขึ้นรวมถึง TPIPP ที่จะได้ผลดีจาก พัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ NOBLE, ANAN ผนวกกับกลุ่มยานยนต์ SAT, AH ที่คาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Yuanta Securities

ภาดล วรรณรัตน์

ความคิดเห็นล่าสุด

เพิ่มคอมเม้นท์
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
คำอภิปราย
เขียนคำตอบกลับ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 简体中文 繁體中文 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt हिंदी
ลงชื่อออก
คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลงชื่อออกจากระบบ?
ไม่ ใช่
ยกเลิกใช่
บันทึกการเปลี่ยนแปลง

+

ดาวน์โหลด แอพ Investing.com

รับฟรีข้อมูลเสนอซื้อเสนอขาย กราฟ แบบเรียลไทม์พร้อมทั้งข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับหุ้น ดัชนี สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และพันธบัตร รับฟรีบทวิเคราะห์ทางเทคนิค/ตัวพยากรณ์สำคัญ

Investing.com ใช้งานได้ดีกว่า บนแอพ!

เนื้อหามากขึ้นแสดงข้อมูลเสนอซื้อเสนอขายและกราฟได้เร็วขึ้นและประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นกว่าเดิมทั้งหมดนี้มีให้บริการบนแอพเท่านั้น.

';