TACC: Earnings ดีกว่าคาด 8%, GPM ดีสุดในรอบ 2 ปี

TACC: Earnings ดีกว่าคาด 8%, GPM ดีสุดในรอบ 2 ปี

ธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์  | Aug 14, 2019 05:37

ดีกว่าคาด 8%, GPM ดีสุดในรอบ 2 ปี

  • รายได้อยู่ที่ 402 ลบ. (+14.0% QoQ, +24.0% YoY) ดีกว่าคาด 5.5% ตามจำนวนสาขาของ 7-11 และ All café ที่เพิ่มขึ้น เมนู Non-coffee ใน All café เพิ่มขึ้น ฤดูร้อนที่ค่อนข้างนานกว่าปกติกระตุ้นการบริโภคเครื่องดื่ม นอกจากนี้มีรายได้จากเครื่องดื่มตามฤดูกาลคือ เมล่อนลาเต้ ที่สร้างรายได้ช่วงปลายไตรมาส
  • อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 31.1% ดีกว่าที่คาดไว้ที่ 29.9% และเพิ่มขึ้นจาก 29.6% ใน 1Q62 และ 29.4% ใน 2Q61 จากการปรับสูตรน้ำตาลน้อยทำให้ภาษีน้ำตาลลดลง และรายได้จากธุรกิจลิขสิทธ์การ์ตูนซึ่งมีกำไรสูงเพิ่มขึ้น
  • ค่าใช้จ่าย SG&A/Sales อยู่ที่ 18.7% สูงกว่าที่คาดที่ 17.1% แต่ลดลงจาก 22.3% ใน 2Q61 เนื่องจากมีกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ตามจำนวนสินค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
  • ไตรมาสนี้ไม่มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม หลังทำการขายเงินลงทุนเสร็จสิ้นมีเพียงรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 5.3 ลบ. ในงบเฉพาะกิจการ ไม่มีผลต่องบการเงินรวม มีตั้งสำรองประโยชน์พนักงานที่ 0.8 ลบ. กำไรปกติอยู่ที่ 43.4 ลบ. (+29.8% QoQ, +103.4% YoY) ดีกว่าคาด 8.1%

คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 5.75 บาท เป็น Top pick กลุ่มเครื่องดื่ม

  • กำไรปกติ 1H62 อยู่ที่ 77 ลบ. คิดเป็นสัดส่วนถึง 55% ของประมาณการกำไรปกติทั้งปีของเราที่ 140 ลบ. (+52.9% YoY) ซึ่งปกติแล้วผลประกอบการครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก เพราะมีไตรมาส 4 เป็นจุดสูงสุดของปี แต่ปีนี้คาดว่าจะพิเศษกว่าทุกปีเพราะมีรายได้จากการจำหน่ายลิขสิทธิ์มาช่วยหนุนอีกแรง และไตรมาส 3 ปกติแล้วกำไรจะลดลง QoQ เพราะเป็นฤดูฝน แต่ปีนี้ 3Q62 อาจทรงตัว QoQ เพราะปริมาณฝนตกน้อยกว่าทุกปี และเมนูใหม่ใน All café เพิ่มขึ้น ประมาณการจึงมีโอกาสปรับขึ้นได้อีก
  • สิ้น 2Q62 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถึง 510 ลบ. หรือ 0.84 บาท/หุ้น เรายังคงคาดหวังการ M&A ภายในปีหน้าเป็นอย่างช้า ซึ่งจะเป็น Upside ที่มีนัยสำคัญต่อ ราคาเป้าหมายปีหน้า
  • เรายังคงประมาณการ และคงคำแนะนำ ซื้อ TACC เป็นหุ้นในกลุ่มเครื่องดื่มเพียงบริษัทเดียวใน 4 บริษัทที่เราทำการศึกษาอยู่ที่เราแนะนำให้ ซื้อ ราคาปัจจุบันเหลือ PER2562 เพียง 19.9 เท่า และ 2563 ต่ำมากเพียง 14.5 เท่า
  • ประกาศจ่ายปันผลงวด 1H62 ที่ 0.10 บาท Yield 2.2% ขึ้น XD วันที่ 26 ส.ค.

Earnings summary table

FYE Dec (THBmn)

2017A

2018A

2019F

2020F

Revenue

1,282

1,290

1,616

2,037

EBITDA

158

112

199

268

Core Profit

112

92

140

192

Net Profit

112

68

140

192

Core EPS

0.18

0.15

0.23

0.32

Core EPS Growth (%)

10.5

(18.4)

52.9

37.2

DPS

0.18

0.13

0.20

0.25

Core P/E (x)

24.8

30.3

19.9

14.5

P/BV(x)

4.2

4.2

3.6

3.0

Div Yield (%)

3.9

2.8

4.3

5.5

Net gearing (%)

Cash

Cash

Cash

Cash

ROE (%)

17.0

10.4

19.7

22.8

_________________________________________________________

Source: Company, Yuanta Research

บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Yuanta Securities

3เหตุผลแนะน ํา “เก็งก ําไร” 1) SSSG ยังคงอยู่ในระดับประมําณกําร 1H62 ท ําได้
3.4%YoY จํากเป้ําทั้งปีระดับ 3% ซึ่งอําจท ําได้ดีกว่ําคําดหํากได้แรงหนุนจํากมําตรกําร
ภําครัฐช่วยหนุนแรงซื้อ 2) คําดเห็นกํารเติบโตของรํายได้และมําร์จิ้นต่อเนื่อง ผลของ
กํารขํายสินค้ําได้เข้ําถึงกลุ่มลูกค้ําได้ตรงจุด 3) แนวโน้มผลประกอบกําร 3Q62 เบื้องต้น
เติบโตทั้ง QoQ และ YoY ได้ปัจจัยหนุนของรํายได้ส่วนหนึ่งเกิดจําก SSSG ทมี่ ีฐํานต
่ําใน
ปี ก่อน และประสิทธิภําพในกํารบริหํารมําร์จิ้นที่ดีขึ้น รวมถึงไม่มีผลกระทบค่ําใช้จ่ําย
เกษียณอํายุพนักงําน รําคําเหมําะสม ณ สิ้นปี2562 ที่90 บําท (DCF)
3เหตุผลแนะน ํา “เก็งก ําไร” 1) SSSG ยังคงอยู่ในระดับประมําณกําร 1H62 ท ําได้
3.4%YoY จํากเป้ําทั้งปีระดับ 3% ซึ่งอําจท ําได้ดีกว่ําคําดหํากได้แรงหนุนจํากมําตรกําร
ภําครัฐช่วยหนุนแรงซื้อ 2) คําดเห็นกํารเติบโตของรํายได้และมําร์จิ้นต่อเนื่อง ผลของ
กํารขํายสินค้ําได้เข้ําถึงกลุ่มลูกค้ําได้ตรงจุด 3) แนวโน้มผลประกอบกําร 3Q62 เบื้องต้น
เติบโตทั้ง QoQ และ YoY ได้ปัจจัยหนุนของรํายได้ส่วนหนึ่งเกิดจําก SSSG ทมี่ ีฐํานต
่ําใน
ปี ก่อน และประสิทธิภําพในกํารบริหํารมําร์จิ้นที่ดีขึ้น รวมถึงไม่มีผลกระทบค่ําใช้จ่ําย
เกษียณอํายุพนักงําน รําคําเหมําะสม ณ สิ้นปี2562 ที่90 บําท (DCF)

ธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็นล่าสุด

เพิ่มคอมเม้นท์
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
คำอภิปราย
เขียนคำตอบกลับ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt हिंदी
ลงชื่อออก
คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลงชื่อออกจากระบบ?
ไม่ ใช่
ยกเลิกใช่
บันทึกการเปลี่ยนแปลง

+